9.3.7ג’ העסקת מלווי הסעות לתלמידים מוגבלים ובעלי בעיות מוטוריות במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד

להלן תנאי עבודתם, שכרם והעסקתם של מלווי הסעות, שהם עובדים במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד, שמתפקידם לסייע לתלמידים מוגבלים ובעלי בעיות מוטוריות ו/או לתלמידים שאושרה להם, על ידי הגורמים המוסמכים, הסעה למוסד החינוך וממנו.

א. מלווה ההסעות (להלן: המלווה) ייחשב כעובד הרשות המקומית ותחול עליו ״חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות״, למעט הנושאים אשר פורטו בהסכם זה.

ב. מסלול קידומו של העובד יהא (+8) 6-8 בדירוג המינהלי, שנתיים המתנה לקידום בין הדרגות ו-3 שנים לקידום לדרגת פלוס (+).

ג. תפקיד המלווה לסייע לתלמיד לעלות לרכב ההסעה ולרדת ממנו ולהשגיח עליו בעת ההסעה וכפי שיונחה על ידי הגורמים המוסמכים.

ד. העסקת המלווה תהא בימי הלימודים במוסדות החינוך. שכרו ישולם עפ״י ימי עבודתו בפועל. (על פי סיכום מוקדם עם העובד ניתן לשבץ את המלווה גם בתקופת פגרות הקיץ כמלווה הסעות לקייטנות ולמפעלי הקיץ ותשלום שכרו יהא בהתאם).

ה. תקן משרת המלווה יקבע על פי הצרכים ועל ידי הרשות.

ו.  היקף משרתו המלאה של המלווה יעמוד על 42 שעות שבועיות ושכרו ישולם על היקף המשרה שיקבע, כאמור.

ז. במידה וסידור העבודה ידרוש הפסקה, בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים, של יותר מאשר 3 שעות ליום, יזוכה העובד ב״תוספת פיצול״ על פי ההסכמים הקיבוציים. בנוסף לכך יזוכה בתשלום קצובת נסיעות עפ״י הוצאותיו לנסיעה בפועל.

ח. המלווה יהא זכאי ל-16 ימי חופשה שנתית עבור העסקה ב-10 חודשי הלימוד בכל שנת לימודים ויחסית למספר חודשי העבודה בפועל, לגבי אותה שנת לימוד.
מספר ימי החופשה השנתית לא יפחת, בשום מקרה, מן האמור ב״חוק חופשה שנתית״ והם ינוצלו בתקופת חופשת הקיץ של בתי הספר.

ט. המלווה יהא זכאי לנצל 22 ימי מחלה מידי שנת לימודים, כמקובל ב״חוקת העבודה״.

י. המלווה יהא זכאי לביגוד כמקובל למקבלי קהל, לדמי הבראה ולמכסת שיחות טלפון, יחסית להיקף משרתו.

יא. העובד יהא זכאי ל״ימי בחירה״ על פי חוקת העבודה.

יב. בשל מסגרת עבודתם הבלתי קבועה, לא יהיו המלווים זכאים לקבלת קביעות בעבודתם.

יג. הסכם זה אינו בא לגרוע מתנאי העסקתם של מלווים אשר הועסקו בתנאים העדיפים על המפורט בהסכם זה, ערב החתימה עליו.

יד. התחולה מיום 1.9.99.