0

4.2.8 הסכם מנהלי ומח"ר 7.5% ו- 2% וחוזים אישיים

4.2.8     הסכם מנהלי ומח"ר 7.5% ו- 2% וחוזים אישיים

 

ב- 14.7.16 נחתם הסכם בעניין אופן יישום תוספות השכר בגובה של 7.5% (הסכם המסגרת הכללי לשנים 2013 – 2017) ו- 2% (הסכם מסגרת לעלות נוספת בשלטון המקומי) לעובדים בדירוג המנהלי והמח"ר והעסקת עובדים בחוזים אישיים ברשויות המקומיות. להלן עיקרי הסכם:
תחולת ההסכם :

1. ההסכם חל על עובדים המועסקים בדירוג המנהלי והמח"ר למעט:

א. פסיכולוגים.
ב. עובדים המועסקים בבתי החולים.
ג. עובדים המועסקים בתפקידי לבורנטים בביה"ס.
2. על מצילים ועובדים בדירוג המנהלי ומח"ר המועסקים בוועדה המקומית לתכנון ובניה בתפקידים של מפקח תכנון ובניה, בודק בקשות להיתר בניה, בודק תוכניות (תב"ע), מידען תכנוני, מפקח בכיר (חוקר) ומנהל הוועדה המקומית זכאים לתוספות המפורטות להלן למעט: עדכון תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר ולתוספת ענפית 2016.

4.2.8.1 תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר

3. החל מיום 1.7.2016 (משכורת יולי 2016 המשולמת בחודש אוגוסט 2016) תעודכן תוספת המעו"ף / תוספת מח"ר ותשולם כמפורט להלן:
א. בדרגות 4 – 7+ (בדירוג המנהלי) / 34 – 37+ (בדירוג המח"ר) תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 850 ₪ (שמונה מאות וחמישים ₪).
ב. בדרגה 8 – 8+ / 38 -38+ תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 700 ₪ (שבע מאות ₪).
ג. בדרגה 9 – 9+ / 39 – 39+ תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 500 ₪ (חמש מאות ₪).
ד. בדרגה 10 – 10+ / 40 – 40+ תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 300 ₪ (שלוש מאות ₪).
ה. בדרגה 11 – 11+ / 41 – 41+ תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 150 ₪ (מאה וחמישים ₪).
4. החל מיום 1.2.2017 (משכורת פברואר המשולמת בחודש מרץ 2017) תעודכן תוספת המעו"ף / תוספת מח"ר ותשולם כמפורט להלן:
א. בדרגות 4 – 6+ (בדירוג המנהלי) / 34 – 36+ (בדירוג המח"ר) תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 1,000 ₪ ( אלף ₪).
ב. בדרגות 7 – 7+ / 37 – 37+ תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 950 ₪ (תשע מאות וחמישים ₪).
ג. בדרגה 8 – 8+ / 38 – 38+ תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 750 ₪ (שבע מאות וחמישים ₪).
ד. בדרגה 9 – 9+ / 39 – 39+ תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 600 ₪ (שש מאות ₪).
ה. בדרגה 10 – 10+ / 40 – 40+ תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 400 ₪ (ארבע מאות ₪).
ו. בדרגה 11 – 11+ / 41 + 41+ תעמוד תוספת מעו"ף / תוספת מח"ר על סך של 200 ₪ (מאתיים ₪).
5. למען הסר ספק, עובד בדרגה 12 / 42 ומעלה לא יהיה זכאי לתוספת מעו"ף / תוספת מח"ר.

4.2.8.2תוספת ענפית 2017

6. החל מה- 1.1.2017 (במשכורת ינואר 2017 המשולמת בפברואר 2017), תשולם תוספת שכר בשיעור של 10% (עשרה אחוזים) מהשכר המשולב (להלן – תוספת ענפית 2017) לעובדים המועסקים אצל המעסיקים ברשויות המקומיות, בתפקידים הבאים:
א. עובדים בתפקידי מזכירות במזכירויות בתי הספר, לרבות מינהלן בית-ספר.
ב. אחראי למשק ותחזוקה (שרת / אב בית) בבתי הספר ובמתנ"סים.
ג. חשב – עובד בדירוג המח"ר, הממלא תפקיד של חשב בכל יחידה ארגונית מן הסוג הבכיר ביותר ברשות (מינהל, חטיבה או אגף, לפי העניין), ואם יש יותר מחשב אחד באותה יחידה ארגונית – הבכיר מביניהם.
לדוגמה, ברשות שבה מינהל הוא היחידה הארגונית הגדולה ביותר, וישנם אגפים הכפופים למינהל, יהיה זכאי לתוספת רק החשב הבכיר בכל מינהל.
ד. פקחי חניה – עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני החניה ברחבי הרשות המקומית שמתח הדרגות התקני הצמוד לתפקידם הוא:

1) בשלוש הערים הגדולות: 7 – 9(+) / 37 – 39(+)
2) ביתר המעסיקים: 6 – 8 (+) / 36 38(+).
ה. ראשי חוליות חניה – עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני החניה ברחבי הרשות המקומית שמתח הדרגות התקני הצמוד לתפקידם הוא:
1) בשלוש הערים הגדולות: 8 – 10 (+) / 38 – 40 (+).
2) ביתר המעסיקים: 7 – 9(+) / 37 – 39(+).
ו. ראש ההיררכיה של חשבות השכר אצל המעסיק.
ז. חשבי השכר – עובדים שעוסקים בפועל בחישוב שכרם של עובדי המעסיק שבמועד חתימת ההסכם הם בעלי תעודת חשב שכר המוכרת על ידי מש"מ או שלוש הערים הגדולות לצורך גמול השתלמות (להלן – תעודה חשב שכר מוכרת).
ח. עובדים כאמור בסעיף ז' לעיל שאינם בעלי תעודת חשב שכר מוכרת ושיסיימו בהצלחה את לימודי חשבות שכר של מש"מ (להלן – הלימודים), יהיו זכאים לתוספת לפי סעיף זה החל ממשכורת החודש שבו ימציאו למעסיק תעודה על סיום בהצלחה של הלימודים.
7. הזכאות לתוספת ענפית 2017 ותשלומה מותנים במילוי אחד התפקידים המפורטים לעיל, והיא תשולם לעובד/ת כל עוד הוא מועסק באחד התפקידים המפורטים לעיל.
8. תוספת ענפית 2017 לא תהווה תוספת קבועה כהגדרת תוספת קבועה בסעיף 2.3 בהסכם הבלתי ייחודיים וזאת על אף האמור באותו הסכם, ולא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק, מובהר כי התוספת תהיה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.
9. תוספת ענפית 2017 תהווה שכר לכל דבר ועניין לרבות לחישוב ערך השעה לצורך תשלום גמול עבור עבודה נוספת, כוננויות, משמרות, קריאות פתע, לעניין גמלאות ולעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה ולפיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.
10. תוספת ענפית 2017 תהווה בסיס לחישוב תוספת 3.6% (שניתנה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 31.1.2001) (להלן – תוספת 3.6%), אך לא תהווה בסיס לכל תוספת קיימת אחרת.
11. תוספת ענפית 2017 כאמור בהסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של דרישות וטענות ההסתדרות או יחידיה בנוגע תנאי שכרם ועבודתם של העובדים המפורטים לעיל, לרבות עבור ניהול עצמי, עבודה בתוכנות מנב"ס וממב"ס-נט, השאלה וחלוקת ספרים, המטלות הנוספות הנובעות מיוח"א, רפורמת אופק חדש ורפורמת עוז לתמורה.
12. יודגש, כי אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או כדי לגרוע מהכללים לגבי תשלום תוספת מנב"ס.

4.2.8.3תוספת שקלית 2016 ותוספת אחוזית 2016

13. העובדים בדירוג המינהלי יהיו זכאים לתוספת שקלית 2016 ולתוספת אחוזית 2016 כמפורט להלן:
א. החל מה- 1.3.2017 (משכורת חודש מרץ 2017 המשולמת באפריל 2017) יעמוד סכום התוספת השקלית 2016 לעובדים בדירוג המנהלי על סך של 37.4 ₪. שיעור התוספת האחוזית 2016 יעמוד על 0.925% אחוז מהשכר.
ב. החל מה- 1.2.2018 (משכורת חודש פברואר 2018 המשולמת במרץ 2018) יעמוד סכום התוספת השקלית 2016 לעובדים בדירוג המנהלי על סך של 82.26 ₪. שיעור התוספת האחוזית 2016 יעמוד על 1.675% אחוז מהשכר.
ג. החל מה- 1.6.2018 (משכורת חודש יוני 2018 המשולמת ביולי 2018) יעמוד סכום התוספת השקלית 2016 לעובדים בדירוג המנהלי על סך של 134.62 ₪. שיעור התוספת האחוזית 2016 יעמוד על 2.55% אחוז מהשכר.
ד. החל מה- 1.2.2019 (משכורת פברואר 2019 המשולמת במרץ 2019) יעמוד סכום התוספת השקלית 2016 לעובדים בדירוג המנהלי על סך של 179.49 ₪. שיעור התוספת האחוזית 2016 יעמוד על 3.3% אחוז מהשכר.
14. מודגש כי, התוספת האחוזית 2016 והתוספת השיקלית 2016 לגבי דירוג המח"ר תסוכם בהמשך.
15. השכר לעניין חישוב תוספת אחוזית 2016 הוא: שכר משולב, תוספת ותק וכל תוספת יוקר המשולמת עד מועד תשלום תוספת אחוזית 2016, וכן כל תוספות שכר ותוספות לשכר (אחוזיות ושקליות) שהיו הקיימות ביום 31.12.2015 והמובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, ולמעט:
א. תוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי, שבועי או יומי;
ב. תוספות שאינן מתעדכנות על-פי הסכמי תוספת יוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר;
ג. השלמת שכר עד לשכר מינימום בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
ד. תוספת ענפית 2016, תוספת שקלית 2016 וכל תוספת אחרת שתשולם מכוח הסכם זה.
למען הסר ספק, מובהר כי לאור הבסיס לחישוב תוספת אחוזית 2016, התוספת האמורה לא תהווה בסיס לתוספת שכר ותוספות לשכר שהיו קיימות ביום 31.12.2015 (שכן הן בבסיסה).
16. תוספת שקלית 2016 לא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר הקיימת ערב חתימת הסכם זה. לגבי תוספות שכר ותוספת לשכר שיסוכמו בעתיד יחולו הכללים שייקבעו לגביהן.
17. התוספת השקלית 2016 והתוספת האחוזית 2016 לא יהוו תוספות קבועות כהגדרת תוספת קבועה בסעיף 2.3 בהסכם שנחתם בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לבין ההסתדרות מיום 4.8.2003 (להלן – הסכם הבלתי ייחודיים), וזאת על אף האמור באותו הסכם, ולא יובאו בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק, מובהר כי התוספת תהיה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.
18. התוספת השקלית 2016 והתוספת האחוזית 2016 יהוו תוספות שכר לכל דבר ועניין, לרבות לחישוב ערך השעה, לצורך תשלום גמול עבור עבודה נוספת, כוננויות, משמרות, קריאות פתע, לעניין גמלאות ולעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה ולפיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.
19. החל מחודש ינואר 2017 יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר, סכום התוספת השקלית 2016 לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם.
לעניין סעיף זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.
"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון – מדד חודש דצמבר 2015 (שהמתפרסם בחודש ינואר 2016).
מובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך עדכון של סכום התוספת השקלית 2016, והעדכון ידחה למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי, על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.
20. סכום התוספת השקלית 2016 המפורט לעיל מתייחס לעובד המועסק במשרה מלאה ועובד המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לה באופן יחסי לחלקיות משרתו.

4.2.8.4     תוספת ניהול

21. החל מיום 1.2.2017 (המשכורת המשולמת בעד חודש פברואר 2017), יחולו השינויים הבאים לגבי תוספת ניהול לעובד זכאי (סעיף 7(ב) בהסכם 2012; הודעה בענייני עובדים 13/2013 מיום 9.7.2013 (להלן בסעיף זה – ההודעה בענייני עובדים):
א. תעודכן תוספת הניהול כמפורט בטבלה להלן:

רמת ניהול

שיעור התוספת

רמה ראשונה

7.5%  מהשכר המשולב

רמה שנייה

10% מהשכר המשולב

רמה שלישית

% 12.5 מהשכר המשולב

 

ב. בנוסף לאמור בהודעה בענייני עובדים, יהיה זכאי לתוספת ניהול רמה ראשונה (7.5%), עובד שהוא בעל תואר ראשון (B.A.) בכלכלה או בחשבונאות, שתנאי סף למשרתו הינו תואר מוכר כאמור, ושמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא 40 – 42(+) ומעלה, גם אם תפקידו אינו כולל אחריות ניהולית ישירה על עובדים. לעניין זה, "תואר מוכר" – תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או תואר ממוסד זר שקיבל אישור שקילות מהאגף להערכת תארים במשרד החינוך.
ג. בנוסף לאמור בהודעה בענייני עובדים, יהיה זכאי לתוספת ניהול עובד שאחראי במסגרת תפקידו לפקח על מערך שירות חיצוני גם אם תפקידו אינו כולל אחריות ניהולית ישירה על עובדים. לצורך קביעת הזכאות לפי סעיף קטן זה, יראו כל עובד שירות חיצוני שבפיקוח העובד כ"כפיף" כהגדרתו בהודעה בענייני עובדים.
ד. מובהר, כי יתר ההוראות בעניין תוספת ניהול ימשיכו לחול בהתאמות הנדרשות לאמור לעיל.

4.2.8.5    עדכון השתתפות המעסיק במועדון שלך

22. החל מיום 1.1.2017 גובה השתתפות המעסיק בדמי החבר למועדון שלך (קרן לרווחת עובדי הרשויות המקומיות בישראל (חל"צ) בע"מ ח.פ. 5147476031) בגין עובד עליו חל הסכם זה, ואשר מועסק אצל המעסיק מעל שלושה חודשים ומעל לרבע משרה בחודש מאי של שנת התשלום, יעמוד על סך של 336 ₪ לשנה קלנדרית (להלן – סכום השתתפות המעסיק 2017). למען הסר ספק, השתתפות המעסיק 2017 באה במקום השתתפות המעסיק 2015 (הסכם הקיבוצי מיום 14.12.2014).
23. סכום השתתפות המעסיק 2017 יעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, החל מחודש ינואר 2018, לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם.
לעניין סעיף זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.
"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון – מדד חודש דצמבר 2016 (שהמתפרסם בחודש ינואר 2017).

4.2.8.6   מיצוי 0.075%

24. החל מיום 1.1.2018 (משכורת ינואר 2018 המשולמת בפברואר 2018), תוספת הבלתי-ייחודיים תהווה בסיס לחישוב תוספת 3.6%.
25. מובהר כי מעסיק שערב חתימת הסכם זה חישב את תוספת הבלתי-ייחודיים כבסיס לחישוב תוספת 3.6%, ימשיך לעשות כן.
26. האמור בסעיפים 30 – 31 ממצה באופן מלא ומוחלט כל דרישה או תביעה, קיימת או עתידית, של ההסתדרות בנוגע לאופן חישוב תוספת 3.6% לגבי תוספת הבלתי – ייחודיים. בתמורה לכך מוצו דרישות המעסיקים באשר לחוב בשיעור 0.075% מהסכם 2012 (סעיף 9(ט) להסכם 2012).

4.2.8.7     חוזים אישיים

27. החל ממועד החתימה על הסכם זה, מעסיק, למעט עיריית תל אביב-יפו ועיריית חיפה, רשאי להעסיק בחוזים אישיים עד 5% (חמישה אחוזים) מכלל העובדים המועסקים על ידו או 12 עובדים, לפי הגבוה מביניהם. שיעור המועסקים בחוזים אישיים יתחלק כך: 3% לתפקידים ניהוליים ו-2% לתפקידים מקצועיים שונים.
28. מובהר, כי על העסקת עובדים מעבר למכסה האמורה בסעיף 28 לעיל יחולו הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים באותו מעסיק.

29. במניין העובדים המועסקים אצל אותו המעסיק בחוזה אישי לא יבואו בחשבון העובדים הסטטוטוריים והעובדים בתפקידים הפטורים ממכרז לפי תקנה 2(ב)(3) בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ותקנה 9(א)(9) בצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) המועסקים ו/או יועסקו בחוזה אישי, ועד לתקרה של 12 עובדים כאמור.

30. ככל שיתגלעו חילוקי דעות בנושא העסקת עובדים בחוזים אישיים, יהיה רשאי יו"ר הסתדרות המעו"ף לפנות לבקש ולקבל נתונים על העסקת עובדים בחוזים אישיים אצל המעסיק, ולא יותר מאחת לשנה.

31. למען הסר ספק, האמור בסעיפים 28 – 31 לעיל לא יחול על עיריות תל אביב-יפו וחיפה, ובהן ימשיכו לחול ההסדרים הקיימים בהם בעניין העסקת עובדים בחוזים אישיים.

32. מובהר, כי עובד המועסק בחוזה אישי לא זכאי לקביעות.

4.2.8.8   תקופת הניסיון וזכאות לקביעות

33. עובדים בתפקידים הפטורים ממכרז לפי תקנה 2(ב)(3) בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ותקנה 9(א)(9) בצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) המועסקים בדירוג דרגה יהיו זכאים לקביעות לאחר 10 שנות עבודה רצופות.
34. עובד אשר מועסק / יועסק ברשות המקומית במשרה שמעצם טבעה היא לפי פרויקט אשר לפחות 50% ממומן ממקור חיצוני (שאינו מתקציב העירייה או גופי הסמך שלה) ואשר יו"ר הסתדרות המעו"ף וראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי הסכימו כי הוראה זו תחול עליהם, יהיו זכאים לקביעות לאחר 5 שנות עבודה. הפרויקטים עליהם הוסכם הם:
1. עיר ללא אלימות, מצילה;
2. פרויקטים הממומנים ב – 50% לפחות על ידי קרן סקטא רש"י ו/או קרן רשי;
3. תוכנית שמידט;
35. אין באמור בסעיפים 34 ו- 35 לעיל כדי לפגוע בעובד שערב העסקתו באיזה מי מהתפקידים הנ"ל והיה זכאי לקביעות / במעמד קבוע אצל אותו מעסיק

4.2.8.9     גמלאים בפנסיה תקציבית

36. יישום הוראות סעיף 19.3 בהסכם המסגרת לגבי גמלאי בפנסיה תקציבית שפרש משירות המעסיקים בתקופה שמיום 1 בינואר 2013 עד יום 30 בנובמבר 2018, וערב פרישתו דורג בדירוג המנהלי או בדירוג המח"ר, ייעשה באופן שבו במקום הטבלה שבנספח ו' להסכם המסגרת, תבוא טבלה מותאמת שתצורף כנספח להסכם זה. המועדים שייקבעו בטבלה זו יהיו בהתאם להסכמות הצדדים בהסכם זה בדבר מועדי הקצאת מסגרת העלות הקבועה בהסכם המסגרת.
37. למען הסר ספק, האמור לעיל מתייחס אך ורק לתוספות או לחלק התוספות הנובעים מחלוקת מסגרת העלות הקבועה בהסכם המסגרת.
38. לשאלות ניתן לפנות לעירית ורונין – ממונה על תנאי שירות בטלפון: 03-6488218.
מצ"ב ההסכם הקיבוצי

 

 

נספח ג'
‏14 יולי 2016
לכבוד
חגית מגן – ראש מנהל שכר והסכמי עבודה במש"מ
מר אבי פרץ – סמנכ"ל משאבי אנוש עיריית ת"א
מר פנחס הומינר – ממונה על יחסי עבודה במרכז המועצות האזוריות
ג.א.נ.,
הנדון: עובדים המועסקים בפרויקטים ברשויות המקומיות
עובד אשר מועסק/יועסק ברשות המקומית במשרה שמעצם טבעה היא לפי פרויקט אשר לפחות 50% ממומן ממקור חיצוני (שאינו מתקציב העירייה או גופי הסמך שלה) ואשר יו"ר הסתדרות המעו"ף וראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי הסכימו כי הוראה זו תחול עליהם, יהיו זכאים לקביעות לאחר 5 שנות עבודה.
הפרויקטים עליהם הוסכם:
4. עיר ללא אלימות/מצילה;

5. פרויקטים הממומנים ב – 50% לפחות על ידי קרן סקטא רש"י ו/או קרן רשי;

6. תוכנית שמידט;
רשימת הפרויקטים ככל שיוסכם, תתעדכן מעת לעת באמצעות הודעה בענייני עובדים.