0

תוספות שכר בדירוג המח"ר החל מ1.3.2017

 

9.1.2 תנאי עבודה ושכר בדירוג המח"ר

תוספות שקליות
תוספות שכר שקליות ששולמו לכלל עובדי דירוג המח״ר או לחלק מהעובדים למעט תוספת איזון וגמול השתלמות אשר עודכנו ב-11.1.94 תמשכנה להיות משולמות לעובדים כפי ששולמו עד לתאריך הנ״ל.

"תוספת שקלית -  2016"

החל  מ 1.3.2017 יהיה זכאי עובד במשרה מלאה בדירוג המח"ר לתוספת שקלית בשיעור 37.4 ש"ח.

עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית 2016בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו בהשוואה לעובד במשרה מלאה.

עדכון התוספת יהיה בשיעור עליית המדד לעומת המדד הקודם וזאת החל מינואר 2017.

התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת שכר המינימום כמשמעו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987 אך תהווה תוספת מוחרגת  בהתאם להוראות חוק שכר המינימום (העלאת סכומי שכר המינימום הוראת שעה), התשע"ה- 2015.

התוספת תהווה שכר לכל דבר ועניין לרבות לצורך חישוב ערך שעה, עבודה נוספת, כונניות, משמרות, קריאת פתע, שכר עידוד, פיצויי פיטורים, פנסיה והפרשות לקופ"ג לקצבה, קה"ש וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

התוספת לא תהווה בסיס לתוספות שכר או לתוספות שכר קיימות אך תהווה  בסיס לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית

"תוספת אחוזית 2016"                                    

החל מיום 1.3.2017 יהיה זכאי הנדסאי/ טכנאי, במשרה מלאה לתוספת אחוזית בשיעור 1.375%

להלן בסיס השכר לתשלום תוספת אחוזית : תוספת אחוזית 2016 תהווה שכר לכל דבר וענ ין ותובא בחשבון לענין חישוב ערך שעה,לצורך תשלום גמול עבודה נוספת, לרבות כוננויות,תורנויות,משמרות,קריאות פתע ושכר עידוד, לענין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, לעניין גמלאות,הפרשות לקופת גמל לקצבה,הפרשות לקרן השתלמותוכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

א.בסיס השכר לחישוב תוספת אחוזית 2016 הינו: שכר משולב, תוספת ותק, כל תוספות שכר ותוספות לשכר (אחוזיות ושקליות) שהיו קיימות ביום 31.12.2015 והמובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, ולמעט:

1.תוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי, שבועי או יומי.

2.תוספות שאינן מתעדכנות על פי הסכמי תוספת יוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר.

3.השלמת שכר עד לשכר מינימום בהתאם לחור שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

4.תוספת שקלית 2016

ב.התוספת האמורה לא תהווה בסיס לתוספת שכר ותוספות לשכר שהיו קיימות ביום   31.12.2015   (שכן הן בבסיסה).

 ג.תוספת אחוזית 2016 תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או על בסיס  המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.

תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017

  1. 1.   עובד אקדמאי בדירוג המח"ר המועסק באחד מהתפקידים המפורטים בסעיף 5 להלן יהיה זכאי לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 בכפוף לכללים שבסעיף 6 להלן:

         א.         החל מיום 1.3.2017 (משכורת חודש מרץ 2017 המשולמת בחודש אפריל 2017) בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מהשכר המשולב.

         ב.         החל מיום 1.5.2019 (משכורת מאי 2019 המשולמת בחודש יוני 2019) תגדל התוספת ל- 10% (עשרה אחוז) מהשכר המשולב.

(להלן – תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017).

  1. 2.   להלן התפקידים המזכים בתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017:

         א.           מנהל מחלקה, מנהל מדור או אחראי נושא במחלקה בתחום הכספים או גביה -  עובד בדירוג המח"ר המועסק ביחידת הגזברות, או בתפקיד הכפוף מקצועית  ליחידת הגזברות (לרבות חשב אגף גם אם אינו כפוף מקצועית ליחידת הגזברות), שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא כשל מנהל מחלקה או כשל מנהל מדור או כשל אחראי נושא במחלקה והוא בעל תואר אקדמי מוכר בכלכלה או חשבונאות או סטטיסטיקה או מתמטיקה, או בעל רישיון רו"ח בתוקף.

          ב.           מנהל מחלקה, מנהל מדור או אחראי לנושא המועסקים ביחידה לניהול משאבי אנוש – עובד בדירוג המח"ר בעל תואר אקדמי מוכר המועסק ביחידה לניהול משאבי אנוש שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא כשל מנהל מחלקה או כשל מנהל מדור או כשל אחראי נושא במחלקה שעומד באחד מהתנאים הבאים לפי העניין:

1)        עובד המועסק ערב חתימת הסכם זה שהשלים, מיום 1.1.2012 ועד ליום 1.6.2017, לפחות 40 שעות לימוד בקורסים בתחומי משאבי אנוש המוכרים  לגמול השתלמות.

2)        בעל תעודות סיום של שני קורסים בהיקף מצטבר של 80 שעות לפחות או קורס אחד בהיקף של 80 שעות לפחות בתחומי משאבי האנוש, שמקיימת יחידת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי.

לעובד כאמור המועסק ב- 3 בערים הגדולות יוכרו גם תעודות סיום של קורסים בתחומי משאבי אנוש של יחידת ההדרכה של העירייה.

          ג.            מנהל חשבונות ראשי או תפקיד מקביל בעל שם אחר – עובד בדירוג המח"ר בעל תואר אקדמי מוכר, אחד ברשות מקומית, העומד בשני התנאים הבאים, במצטבר:

1)             בעל תעודה בהנהלת חשבונות סוג 3 או תעודת מנהל חשבונות בכיר (מדופלם);

2)             תפקידו הוא  מנהל החשבונות הראשי של הרשות המקומית;

              ד.       למען הסר ספק, עובד העונה על יותר מאחת ההגדרות האמורות לעיל (א' – ג') יהיה זכאי לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 רק עבור תפקיד אחד.

  1. 3.   הוראות לגבי תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017:

    א.         הזכאות לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 ותשלומה מותנים במילוי אחד התפקידים המפורטים בסעיף 10 לעיל, והיא תשולם לעובד/ת כל עוד הוא מועסק באחד התפקידים המפורטים לעיל.

     ב.         עובד אשר זכאי לתוספת ענפית בגובה 10% מכוח הסכם מנהלי מח"ר 2016, לא יהיה זכאי גם לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017.

     ג.          הזכאות לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 הינה לעובד שדרגתו היא עד דרגה 42+ לכל היותר (עובד שדרגתו היא דרגה 43 ומעלה אינו זכאי לתוספת).

על אף האמור לעיל, עובד שזכאי לדרגה 43 ומעלה בהתאם לכללים הקבועים בהוראות ההסכמים הקיבוציים המאושרים החלים עליו, למעט מכח ההסכם הקיבוצי מה- 3.3.99 בעניין התוספות המקומיות, יהיה זכאי לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017.

     ד.         עובד שזכאי לתוספת שכר או לדרגה מכוח ההסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים ביום  13.6.2016, בעניין הרפורמה בוועדות התכנון והבנייה,  לא זכאי לתוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017.

     ה.         תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 לא תהווה תוספת קבועה כהגדרת תוספת קבועה בסעיף 2.3 בהסכם שנחתם בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לבין ההסתדרות מיום 4.8.2003 (להלן – הסכם הבלתי ייחודיים) וזאת על אף האמור באותו הסכם, ולא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. למען הסר ספק, מובהר כי התוספת תהיה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015.

      ו.          תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 תהווה שכר לכל דבר ועניין לרבות לחישוב ערך השעה לצורך תשלום גמול עבור עבודה נוספת, כוננויות, משמרות, קריאות פתע, לעניין גמלאות ולעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה ולפיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.

     ז.          תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017 תהווה בסיס לחישוב תוספת 3.6% שניתנה מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 31.1.2001 (להלן – תוספת 3.6%), אך לא תהווה בסיס לכל תוספת קיימת אחרת.

תוספת שקלית 2016 מח"ר ותוספת אחוזית 2016 מח"ר

  1. 4.  העובדים בדירוג המח"ר יהיו זכאים לתוספת שקלית 2016 ולתוספת אחוזית 2016  כמפורט להלן:
  1. החל מה- 1.3.2017 (משכורת חודש מרץ 2017 המשולמת באפריל 2017) יעמוד סכום התוספת השקלית 2016 לעובדים בדירוג המח"ר על סך של 37.4 ₪. שיעור התוספת האחוזית 2016 יעמוד על 0.925% אחוז מהשכר.

  2. החל מה- 1.2.2018 (משכורת חודש פברואר 2018 המשולמת במרץ 2018) יעמוד סכום התוספת השקלית 2016 לעובדים בדירוג המח"ר על סך של 82.26 ₪. שיעור התוספת האחוזית 2016 יעמוד על 1.675% אחוז מהשכר.

  3. החל מה- 1.6.2018 (משכורת חודש יוני 2018 המשולמת ביולי 2018) יעמוד סכום התוספת השקלית 2016 לעובדים בדירוג המח"ר על סך של 134.62 ₪. שיעור התוספת האחוזית 2016 יעמוד על 2.55% אחוז מהשכר.

  4. החל מה- 1.2.2019 (משכורת פברואר 2019 המשולמת במרץ 2019) יעמוד סכום התוספת השקלית 2016 לעובדים בדירוג המח"ר על סך של 179.49 ₪. שיעור התוספת האחוזית 2016 יעמוד על 3.3% אחוז מהשכר.