0

9.1.7-ב הסכם איחוד רכיבי שכר

בתאריך 5.9.2017 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: 'ההסכם').
תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על עובדי ההוראה בחטיבות העליונות (לרבות בכיתות י"ג- י"ד) המפוקחות על ידי משרד החינוך בין אם מועסקים על פי תנאי רפורמת עוז לתמורה ובין אם מועסקים שלא לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה(להלן: "עובדי הוראה").
להלן סעיפי ההסכם:
1 .עדכון טבלאות השכר המשולב לעובדי הוראה

א) החל מיום 1.9.2017 טבלאות השכר המשולב של עובדי ההוראה, יעודכנו בשיעור של 18.212%  והחל מיום 1.12.2018 יעודכנו בשיעור נוסף של 1.2% (להלן – "טבלאות השכר המשולב החדשות").טבלאות השכר המשולב החדשות הכוללות את העדכון האמור מצורפות כנספח א' להסכם זה.

ב) טבלאות השכר המשולב החדשות יעודכנו במועדי תשלום תוספת יוקר ובשיעוריה.

ג) למען הסר כל ספק יובהר, שהתוספות האחוזיות המחושבות על בסיס טבלאות השכר המשולב ערב חתימת הסכם זה והממשיכות להתקיים לאחר חתימת הסכם זה יחושבו על בסיס השכר המשולב החדש האמור בסעיף קטן (א).

2 .הגדלת תוספת שקלית 2016

א) החל מיום 1.9.2017 יעודכן סכום התוספת השקלית המשולמת לעובד הוראה במשרה מלאה מכוח סעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום 23.3.2017 ( להלן: "התוספת השקלית המעודכנת 2016")  ,כך שבמקום הסכומים והמועדים המפורטים בסעיפים קטנים 4(ב)(3), (4) ו-(5) להסכם מיום 23.3.2017  יהיו הסכומים והמועדים כדלקמן:

1) החל ביום 1.9.2017 ועד יום 3.12.2017 – 601 ש"ח (במילים: שש מאות ואחד שקלים חדשים).

2) החל ביום 1.1.2018 ועד יום 31.5.2018 – 712.62 ש"ח (במילים: שבע מאות ושנים עשר שקלים חדשים ושישים ושתיים אגורות).

3)החל ביום 1.6.2018 ועד יום 30.11.2018  – 843.11 ש"ח (במילים: שמונה מאות ארבעים ושלושה שקלים חדשים ואחת עשרה אגורות).

4)החל ביום 1.12.2018 ואילך – 902.4 ש"ח (במילים: תשע מאות ושני שקלים חדשים וארבעים אגורות).

ב) מובהר כי לא יחול שינוי לגבי שאר הכללים החלים לגבי התוספת ובכלל זה הוראות סעיפים 4(ג) עד (ח) להסכם הקיבוצי מיום 23.3.2017 אשר יחולו על התוספת השקלית המעודכנת 2016.

3 .שינוי שיעור תוספת דרגת קידום

א) בסעיף קטן 20(ד) (להסכם עוז לתמורה, במקום "2% מהשכר המשולב (בלבד)" יבוא: החל מיום 1.9.2017 בשיעור של " 1.69% מהשכר המשולב (בלבד) (לפי סעיף 3 להסכם מיום 5.9.17) והחל מיום 1.12.2018 , בשיעור של 1.67% מהשכר המשולב (בלבד) (לפי סעיף 3 להסכם מיום 5.9.17)".

ב) במקום הטבלה המופיעה בסעיף קטן 20(יא) להסכם עוז לתמורה, תבוא הטבלה שלהלן:

 שיעור מצטבר תוספת דרגת קידום החל מיום 1.9.2017 שיעור מצטבר תוספת דרגת קידום החל 1.12.2018
זכאות ראשונה 1.69% 1.67%
זכאות שנייה 3.38% 3.35%
זכאות שלישית 5.07% 5.02%
זכאות רביעית 6.76% 6.69%

ג) למען הסר ספק מובהר כי יתר הכללים וההוראות לעניין דרגות קידום כאמור בסעיף 20 להסכם עוז לתמורה, כנוסחו לפי סעיף 10 להחלטת ועדת המעקב מיום 28.5.2013 , אשר לא שונו במפורש לפי הסכם זה, יישארו ללא שינוי.

ד) מובהר כי השינוי בשיעור המצטבר לפי סעיף קטן (א) יחול גם לגבי עובדי הוראה קיימים, בשים לב לעדכון טבלאות השכר המשולב לפי סעיף 3 לעיל אשר יגדיל את ערך תוספת דרגת הקידום במקביל להפחתה שתחול בשיעור תוספת דרגת הקידום.

4 .ביטול תוספות שכר הנכללות במיזוג רכיבי השכר

א) לאור האמור בסעיפים 1 (עדכון טבלאות השכר המשולב לעובדי הוראה) ו-2 (הגדלת תוספת שקלית 2016) לעיל, החל מיום 1.9.2017, ועל אף האמור בכל הסכם, הסדר או נוהג הקיים ערב חתימת הסכם זה, יבוטל תשלומן של תוספות השכר הבאות אשר משולמות ערב חתימת הסכם זה בשכרם של עובדי ההוראה והם לא יהיו זכאים להן עוד, לרבות לכל זכות אשר נבעה מתשלומן:

1) "תוספת 87" – מכוח סעיף 3 להסכם הקיבוצי בין הצדדים שמיום 24.1.1988, וכפי שעודכנה מעת לעת.

2) "תוספת 94" ("תוספת תגבור הוראה") – מכוח סעיף 6 להסכם הקיבוצי בין הצדדים שמיום 31.8.1994, וכפי שעודכנה מעת לעת.

3) "תוספת 2001" – מכוח סעיף 5 להסכם הקיבוצי בין הצדדים שמיום 18.12.2001, וכפי שעודכנה מעת לעת.

4) "תוספת 2008"- מכוח סעיף 4 להסכם הקיבוצי בין הצדדים שמיום 24.1.2018, וכפי שעודכנה מעת לעת.

5) "תוספת 2011"- מכוח סעיף 38 להסכם עוז לתמורה, וכפי שעודכנה מעת לעת.

6) "תוספת שחיקה 2011"- מכוח סעיף 39 להסכם עוז לתמורה, וכפי שעודכנה מעת לעת.

7) "תוספת אחוזית 2016"- מכוח סעיף 5 להסכם הקיבוצי בין הצדדים שמיום 23.3.2017.

(תוספות השכר יכונו להלן ובמאוחד – "התוספות המאוחדות")

ב) כל הסעיפים הנזכרים בסעיף קטן (א) לעיל, מבוטלים לגבי עובדי ההוראה החל מיום 1.9.2017 ולא ינהגו עוד על פיהם. למען הסר ספק מובהר כי מבוטל גם כל מקור אחר, ככל שקיים, אשר קובע כי התוספות המאוחדות ישולמו לעובדי הוראה כאמור.

ג) התוספות המאוחדות שיבוטלו כאמור בסעיף זה לא יהוו עוד בסיס לתוספות אחרות המשולמות לעובדי ההוראה על אף האמור בכל הסכם, הסדר או נוהג הקיים ערב חתימת הסכם זה. כך למשל "תוספת מעבר לרפורמה" כמשמעה בסעיף 24 להסכם עוז לתמורה (כנוסחו לפי החלטת ועדת ההיגוי מיום 28.5.2018), תחושב החל מיום 1.9.2017 על בסיס השכר המשולב (לפי סעיף 3 לעיל) בלבד (ללא התוספות הבאות: "תוספת 94" ,"'תוספת 2001","תוספת 2008" ,"תוספת 2011" ו-"תוספת שחיקה 2011").

ד) על אף האמור בכל הסכם, לגבי "תוספת 87 – מעבר לרפורמה" (המשולמת למנהלים קיימים בהתאם לסעיף 24(ג1) להסכם עוז לתמורה כנוסחו לפי סעיף 11 להחלטת ועדת ההיגוי מיום 28.5.2013 (להלן: "החלטת וועדת ההיגוי"), והמשולמת למנהלים חדשים בהתאם לסעיף 12 להחלטת וועדת ההיגוי), ינהגו החל מיום 1.9.2017, כדלקמן:

1) הסכום השקלי של "תוספת 87 ,"'נכון לערב חתימת הסכם זה (בסך של 177.05 ש"ח; במילים – מאה שבעים ושבעה שקלים וחמש אגורות)), יהא הסכום לפיו תחושב "תוספת 87'- מעבר לרפורמה", בהתאם להוראותיה.

2) הסכום השקלי המצוין בסעיף קטן (1) לעיל, יעודכן בהתאם למנגנון העדכון הקבוע בסעיף קטן 4(ד) להסכם מיום 23.3.2017 בלבד.